Generelle vilkår for deltakelse på fellesturene til DNT Sør-Helgeland
Foto: G E Nilsen
Foto: Celina Røsland

1. Deltakerens ansvar

Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen. 

 ​2. Forsikring

Deltakelse skjer på eget ansvar. DNT Sør-Helgeland påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under arrangementene. Unntak er ansvar på grunn av uaktsomhet hos DNT Sør Helgeland eller DNT Sør-Helgeland turledere, slik dette påhviler etter gjeldende lovgivning. Vi anbefaler deltakerne å tegne reise/ulykkesforsikring. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombinert reise-/ulykkesforsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. Deltakerne må snarest mulig gi beskjed til arrangør om sykdom eller andre uforutsette ting som gjør at man blir forhindret til å delta.

3. Avbrudd fra deltaker
Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNT Sør-Helgeland ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring.


Foto: DNT Sør Helgeland
Foto: Elin Gangstø

4. Avlysning av arrangement

DNT Sør-Helgeland kan avlyse turen på grunn av force majeure, vanskelige tur- og føreforhold, for få påmeldinger, mangel på turleder eller lignende Ved avlysning skal DNT Sør-Helgeland  hvis mulig, underrette deltakerne så snart som mulig. Deltakerne er ikke økonomisk ansvarlig ved avlysning.

5. Endring av arrangement

DNT Sør-Helgeland skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av arrangementet, skal turlederen / arrangøren underrette deltakerne så snart som mulig.

6. Bilder​​​​​​​
På turer i regi av DNT Sør-Helgeland  kan det bli tatt bilder av deltakerne i løpet av turen.  Disse bildene kan bli benyttet i DNT `s og medlemsforeningenes publikasjoner og egne internettsider. Hvis du ikke ønsker å bli fotografert, vennligst gi beskjed til turleder.

7. Klager
Turleder skal straks underrettes om eventuelle klager. Skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om erstatning skal sendes DNT Sør-Helgeland snarest mulig og senest en måned etter at arrangementet er avsluttet.


Foto: DNT Fjellsport Gruppa