Vedtekter

VEDTEKTER FOR DNT Sør-Helgeland   -  VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 14. MARS 2017

§ 1 Navn og formål                                                                                                                                          

​​​​​​​Brønnøysund Turlag (BRT) stiftet 7. april 1927 som lokallag av den Norske Turistforening, (DNT) på Sør-Helgeland, har som formål å fremme et allsidig lokalt friluftsliv. For dette formål arbeider BRT som bindeledd til DNT sentralt med å gi naturopplevelser for barn, ungdom, voksne og seniorer, arrangere fellesturer for alle aldersgrupper, oppføre og drive turistforeningshytter og merke og vedlikeholde turruter, samt være med på å fremme og støtte naturverntiltak i våre naturlige nærområder.

§ 2 Medlemskap                                                                                                                                                               

Som medlem av laget kan opptas enhver som er medlem av DNT under en av kategoriene:            

hovedmedlem, husstandsmedlem,  honnørmedlem, ungdomsmedlem, medlem Barnas turlag,  familiemedlem.

Medlemskontingent fastsettes av BRT’s styre og innkreves og fordeles sentralt av DNT.  

Kvinner og menn som har gjort en særlig innsats for BRT – også personer som ikke er medlemmer i DNT- kan etter forslag av styret utnevnes til æresmedlemmer.

§ 3 Utelukkelse                                                                                                                                                                     

Et medlem som handler mot lagets vedtekter eller virker til skade for laget, kan av styret utelukkes som medlem. Vedkommende kan klage vedtaket inn for årsmøtet.

§ 4 Styret                                                                                                                                                                                    

Lagets ledelse og midler forvaltes av et styre i henhold til vedtekter og årsmøtevedtak.

Styret har 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet og består av:

Leder,

Kasserer/økonomiansvarlig, 

3  andre valgte styremedlemmer,  

samt 2 varamedlemmer.                                                                                                                                                

Leder innkaller til styremøter så ofte som behovet tilsier, eller når minst tre av de øvrige styremedlemmene krever det. Varamedlemmer innkalles bare ved meldt forfall for faste medlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst to andre medlemmer møter.

Styret fatter sine avgjørelser med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret fører protokoll over sine møter og alle medlemsmøter.

§ 5 Årsmøtet                                                                                                                                                            

Årsmøtet, som er lagets øverste styringsorgan, avholdes hvert år innen utgangen av mars med minst 4 ukers innkallingsvarsel. Innkallingen skjer på BRT’s hjemmeside og andre sosiale media, med samtidig henvisningsannonse i lokalavisen. I tillegg gis i uken før årsmøtedato påminningsvarsel på hjemmesiden/andre sosiale media, med saksliste og forslag til vedtak.   

På årsmøtet behandles:

Godkjenning av saksliste og innkalling                                                                                                                             

Valg av møteleder                                                                                                                                                                        

Valg av møtereferent og to medlemmer til å underskrive møteprotokollen                                                         

Styrets/undergruppenes årsberetninger                                                                                                                                 

Lagets reviderte årsregnskap                                                                                                                                                  

Neste års økonomiske rammer, budsjetter og aktivitetsplaner.                                                                                          

Behandling av evt. forslag innkommet fra medlemmene.                                                                                           

Valg

Stemmerett har alle medlemmer som har fylt 15 år og har betalt kontingent for forutgående år, eller senest en måned før årsmøtet avholdes. Alle beslutninger, bortsett fra vedtektsendringer, fastsettes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivningen. Ved valg av leder skal det alltid være skriftlig avstemning. Også for øvrige valg skal det være skriftlig avstemning dersom minst tre av de stemmeberettigede krever det.  

§ 6 Valg                                                                                                                                                                          

Samtlige medlemmer med stemmerett er valgbare til styret og andre verv.

Valgene forberedes av en valgkomite som fremlegger sin innstilling for årsmøtet.  Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, hvorav 2 velges av årsmøtet og 1 oppnevnt av styret. De valgte medlemmer velges for to år, men første gang velges leder kun for ett år.  Deretter er hvert år den med lengst ansiennitet i komiteen på valg.    

Både styreleder og de øvrige medlemmene velges for to år av gangen, men for å oppnå mest mulig kontinuitet velges på første årsmøte to av styremedlemmene kun for ett år. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. 

Leder velges separat av årsmøtet. Det samme gjelder også kasserer/økonomiansvarlig. Også for de øvrige medlemmene av styret, samt varamedlemmene, avholdes separate valg, basert på forslag fra valgkomiteen.  Deretter konstituerer det valgte styret seg selv ved valg av nestleder og fordeling av arbeidsoppgavene blant de valgte styremedlemmer. 

I tillegg til styret velger årsmøtet en revisor og valgkomite. Revisor velges for to år av gangen.

§ 7 Forslag fra medlemmene                                                                                                                                         

Alle medlemmer kan sende inn forslag til styret/årsmøtet. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 1. mars det enkelte år. Styret fremmer forslagene for årsmøtet med innstilling til vedtak.


§ 8 Aktivitetsgrupper                                                                                                                                                      

Styret kan oppnevne undergrupper for å ivareta virksomheten innenfor enkelte av lagets aktivitetsområder. Styret har overordnet ansvar også for deres virksomhet og utarbeider i samråd med disse nærmere retningslinjer  for undergruppenes virksomhet.

Årsrapport for gruppenes virksomhet, samt forslag til aktivitetsplan og budsjett må leveres styrets leder senest innen utgangen av desember det enkelte år. Forslagene fremlegges av styret til behandling på årsmøtet, som fastsetter rammene også for undergruppenes aktivitet. 

§ 9 Representasjon og signatur                                                                                                                                 

Styrets leder har alminnelig fullmakt til å representere BRT i den daglige drift. Styret kan gi leder fullmakt til å foreta også andre disposisjoner. Leder forplikter da BRT med sin underskrift. 

§ 10 Ekstraordinært årsmøte                                                                                                                                    

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret, eller når minst 20 medlemmer skriftlig krever det. Det gjelder de samme innkallingsregler og avstemningsregler som for årsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer                                                                                                                                                    

Endringer av vedtektene må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§12 Oppløsning                                                                                                                                                                            

For oppløsning av laget kreves 2/3 flertall i et årsmøtevedtak og på det nest påfølgende ordinære årsmøte. Hvis oppløsning blir vedtatt, overdras midlene til Den Norske Turistforening (DNT) til forvaltning inntil ny lokal avdeling av DNT er dannet i lagets nærområde.


(Vedtektene  er tidligere endret 27. april 1978 og 28. februar 2005.)